Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas

Alinman sa dalawa, si Hesus ang pinakadakilang propeta o si Muhammad.Ang Bibliya ang Salita ng Diyos o ang Koran ang Salita ng Diyos.) Sa halip, ipinapahayag ng Islam na si Hesus, bagamat isinilang ng isang birhen ay nilikha lamang ng Diyos mula sa alabok katulad ni Adan.Hindi naniniwala ang mga Muslim na namatay si Hesus sa krus; at dahil dito, tinatanggihan nila ang isa sa pinakapangunahing katuruan ng Kristiyanismo.Ang Sunnah ay isinulat ng mga kasama ni Muhammad tungkol sa kanyang mga sinabi, ginaw, ipinagbawal at pinahintulutan.

File photo by Rappler MANILA, Philippines – Even before the arrival of Spanish colonizers and Roman Catholicism in the Philippines, Islam was already present in the country.Introduced by Muslim traders in southern Philippines in the 14th century, Islam's influence had once spread north to Manila.Many centuries later, Islam continues to be an integral part of Philippine history and culture.Ibinabase ng mga Muslim ang kanilang buhay sa tinatawag nilang "5 haligi ng pananampalataya": 1.Ang patotoo ng pananampalataya: "Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang Kanyang propeta". Panalangin: Limang panalangin ang dapat isagawa araw araw. Pagbibigay: Nararapat na magbigay ang isang tao sa mga nangangailangan, na parang ang lahat ay nanggagaling kay Allah. Pagaayuno: Maliban sa paminsan minsang pagaayuno, ang lahat ng Muslim ay dapat na magayuno sa panahon ng Ramadan (ang ikasiyam ng buwan sa kalendaryo ng Islam). Hajj: ang paglalakbay sa Mecca (Makkah) ay dapat na isakatuparan ng isang Muslim ng minsan sa kanyang buong buhay (isinasagawa tuwing ika-labindalawang buwan sa kalendaryo ng Islam).

Search for timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas:

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-77

Juan Tanging ang pananampalataya kay Cristo at sa kanyang ginawa sa krus ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan, at ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas”